Skąd wziąć pieniądze na własną firmę? Wiele osób ma pomysł, ale często brak im środków. Ratunkiem może się okazać pożyczka z BGK. Trzeba ją będzie co prawda zwrócić, ale jest stosunkowo łatwo dostępna.

„Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” to program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Polega na nisko oprocentowanej pożyczce dla osób, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą, a także dla firm, które pragną utworzyć nowe miejsca pracy.

Dla kogo pożyczka na firmę?

Obecna sytuacja pandemiczna spowodowała, że część planów o własnej działalności gospodarczej odłożona została na później. Z drugiej strony, nie każda branża jest zagrożona, wystarczy popatrzeć na kurierów czy handel internetowy. Ponadto, część osób straciła zatrudnienie i poniekąd została zmuszona do „przejścia na swoje”. W takiej sytuacji można rozważyć udział w programie „Wsparcie na starcie”.

Adresatami programu są osoby poszukujące pracy, absolwenci szkół i uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego, studenci ostatniego roku, osoby zarejestrowane jako bezrobotne oraz opiekunowie osób niepełnosprawnych. O pieniądze można wnioskować samodzielnie lub wspólnie z osobami, z którymi planuje się założyć spółkę cywilną.

Osoby planujące założenie własnej firmy mogą starać się o pożyczkę w wysokości nieprzekraczającej 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2020 r. wyniosło 5167,47 zł., a to oznacza, że maksymalna wysokość pożyczki wynosi 103.349,40 zł.

Aby dostać pożyczkę, należy spełnić określone warunki.

Osoba ubiegająca się o wsparcie:

 • nie może być zatrudniona na umowę o pracę ani wykonywać innej pracy zarobkowej,
 • jeśli nie jest studentem lub absolwentem poszukującym pracy, musi być zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub posiadać status opiekuna osoby niepełnosprawnej,
 • w okresie ostatnich 12 miesięcy od złożenia wniosku nie może prowadzić innej działalności gospodarczej,
 • nie może otrzymać wsparcia z innych środków publicznych przeznaczonych na ten sam cel,
 • nie może przekroczyć wieku emerytalnego.

Na czym polega „Wsparcie w starcie”?

Pożyczka przyznawana jest na okres do 7 lat – spłacić trzeba ją maksymalnie w ciągu 84 miesięcy (wyjątek stanowią udogodnienia związane z pandemią, o czym dalej).

O atrakcyjności tej formy wsparcia świadczą także niskie koszty. Oprocentowanie pożyczki jest zależne od podjętej działalności i aktualnej stopy redyskonta weksli NBP. Wynosi ono:

 • 0,18 proc. w skali roku dla pożyczek na otwarcie żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub działalności polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz opiekunów osób niepełnosprawnych podejmujących działalność gospodarczą;
 • 0,44 proc. dla pozostałych osób uprawnionych

Przyznane środki można przeznaczyć m.in. na sfinansowanie środków trwałych niezbędnych do rozpoczęcia prowadzenia działalności, szkolenia i kursy, koszty stałe  (np. czynsz za wynajem lokalu do 6 miesięcy od podjęcia działalności), czy zakup środków transportu.

Za pomocą pożyczki nie można finansować prowadzenia działalności w formie spółki prawa handlowego (jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej).

Pożyczką nie sfinansujemy także zakupów od współmałżonka i najbliższych członków rodziny, a także kosztów osobowych, tj. ZUS, wynagrodzenia dla pracownika.

Aby uzyskać pożyczkę, należy złożyć wniosek o jej udzielenie u pośrednika finansowego udzielającego wsparcia w województwie, w którym prowadzona będzie działalność. Lista pośredników dostępna jest na tej stronie.

Na decyzję w sprawie przyznania pożyczki BGK ma 14 dni. Jeśli będzie ona pozytywna, należy zarejestrować działalność w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Następny krok to podpisanie umowy pożyczki z pośrednikiem finansowym oraz ustanowienie zabezpieczenia spłaty (poprzez weksel własny pożyczkobiorcy i poręczenia osób fizycznych lub inne uzgodnione w pośrednikiem finansowym). Po dokonaniu formalności, pośrednik finansowy wypłaca środki, które pożyczkobiorca może wydawać zgodnie z ustalonym harmonogramem. Rozliczenie następuje na podstawie faktur lub innych dokumentów księgowych.

Pożyczka na start w czasie pandemii

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną wprowadzone zostały dodatkowe udogodnienia w obsłudze pożyczki.

Dają one nowe możliwości, takie jak:

 • zawieszenie spłaty kapitału do 6 miesięcy,
 • wydłużenie karencji o maksymalnie 6 miesięcy (jeśli pożyczkobiorca nie rozpoczął spłaty rat kapitałowo-odsetkowych),
 • obniżenie oprocentowania pożyczki do 0 proc. w skali roku (na okres do 12 miesięcy),
 • wydłużenie okresu spłaty o dodatkowe 12 miesięcy,
 • nienaliczanie kar umownych wynikających z założeń programu w przypadku, gdy przedsiębiorca będzie zmuszony do zamknięcia firmy lub likwidacji miejsca pracy,
 • możliwość zawieszenia działalności gospodarczej na okres 6 miesięcy,
 • możliwość wydłużenia terminu rozliczenia pożyczki oraz zawieszenia terminu na korzystanie z bezpłatnych usług szkoleń i doradztwa.

Aby skorzystać z wybranej ulgi, należy złożyć wniosek do instytucji finansowej, która udzieliła pożyczki. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie, że kryzys związany z pandemią COVID-19 wpłynął lub wpłynie negatywnie na sytuację firmy. Ostateczną decyzję dotyczącą ewentualnej zmiany warunków spłaty pożyczki będą podejmowali pośrednicy finansowi.


Listę wszystkich dostępnych programów znajdziesz w tym artykule.