Jeśli jesteś pracodawcą najpewniej opłacasz za swoich pracowników Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Nie musisz tego jednak robić w każdym przypadku. Sprawdź, kiedy nie trzeba płacić.

Czemu służy Fundusz Pracy i FGŚP?

Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych służyć mają wsparciu osób, które są bezrobotne. Ich celem jest promocja zatrudnienia i pomoc osobom pozostającym bez pracy. Pieniądze zebrane ze składek na Fundusz Pracy są rozdysponowywane przez Urzędy Pracy na różnego rodzaju zasiłki dla osób bezrobotnych, świadczenia, które mają zapobiegać rozrastaniu się bezrobocia, a również na prace interwencyjne czy programy dofinansowujące uzyskiwanie nowych umiejętności przez osoby niemające pracy.

Wysokość składki na FP wynosi 2,45% wymiaru składki i składa się z dwóch części. 2% to faktyczny Fundusz Pracy, a 0,45% to tzw. Fundusz Solidarnościowy. Opłacają go nie tylko pracodawcy zatrudniający pracowników, ale także przedsiębiorcy mający jednoosobową działalność gospodarczą. Wysokość składki na FGŚP to 0,1% wymiaru składki. Środki z tego funduszu przeznaczone są na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w firmach, które stały się niewypłacalne.

W jakich przypadkach nie musimy opłacać składek na Fundusz Pracy?

Istnieją jednak wyłączenia z obowiązku opłaty składek. Nie musimy płacić składki na Fundusz Pracy za:

 • pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie niższe od minimalnego, co dotyczy także osób zatrudnionych na część etatu,
 • osoby wykonujące pracę na podstawię umów cywilnoprawnych, jeżeli tylko takich zatrudnia pracodawca,
 • osoby mające powyżej 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn,
 • pracowników zatrudnionych na umowę o pracy, po powrocie z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego, przez 36 miesięcy od miesiąca następnego po miesiącu, w którym zakończył się urlop,
 • pracowników zatrudnionych na umowę o pracy, mających powyżej 50 lat, którzy przed przyjęciem do pracy przez 30 dni byli zarejestrowani jako bezrobotny, przez 12 miesięcy od pierwszego miesiąca po podpisaniu umowy,
 • pracowników zatrudnionych na umowę o pracy, mających poniżej 30 lat, którzy zostali skierowani do pracy przez urząd pracy, przez 12 miesięcy od pierwszego miesiąca po podpisaniu umowy,
 • za duchownych,
 • osoby pobierające zasiłki stałe, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze lub dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 • zasiłki dla opiekuna, osoby podlegające ubezpieczeniu społecznym rolników, żołnierzy niezawodowych w służbie cywilnej, osoby odbywające zastępcze formy służby wojskowej, osoby pobierające świadczenia szkoleniowe,
 • osoby świadczące pracę na podstawie umowy uaktywniającej,
 • osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem o których mowa w art. 6a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz doktorantów otrzymujących stypendia doktoranckie.

Dodatkowo osoby prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione ze składek na Fundusz Pracy w czasie, w którym opłacają tzw. “Mały ZUS”, ale tylko wtedy, gdy podstawa wymiaru ich składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest niższa niż wynosi minimalne wynagrodzenie za pracę. 

>>> Sprawdź aktualne składki ZUS <<<