Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo działające w jednym z pięciu województw Polski Wschodniej mają szansę otrzymać wsparcie w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych w konkursie „Wzór na konkurencję”. Czasu jest jednak niewiele.

Do 31 sierpnia 2021 r. firmy z sektora MŚP zainteresowanie programem “Wzór na konkurencję” muszą przedłożyć odpowiednie dokumenty. Do rozdania jest aż 3.000.000 zł. Poziom dofinansowania wynosi do 70% inwestycji.

To już drugi etap konkursu, którego celem jest wprowadzenie na rynek innowacji dzięki realizacji działań i procesów wzorniczych powstałych i zatwierdzonych w strategii wzorniczej opracowanej w I etapie konkursu.

Dla kogo dofinansowanie?

Środki przeznaczone są dla przedsiębiorstw, które:

  • prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego;
  • zamknęły przynajmniej jeden rok obrotowy trwający minimum 12 miesięcy;
  • w ostatnim roku obrotowym zatrudniały co najmniej 5 pracowników;
  • w trakcie 3 lat przed złożeniem wniosku osiągnęły przychody nie mniejsze niż 600.000,00 zł przynajmniej w jednym roku obrotowym;
  • prawidłowo wykorzystały pomoc finansową otrzymaną w ramach I etapu konkursu, tzn. zrealizowały zakres rzeczowy i finansowy projektu i uzyskały zatwierdzenie złożonej strategii wzorniczej i złożonego wniosku o płatność końcową.

Na co przeznaczyć środki?

Pozyskane wsparcie powinno być przeznaczone na pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z zatwierdzonej strategii wzorniczej opracowanej w ramach I etapu działania, takich jak:

  • usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych związanych z wdrożeniem strategii wzorniczej opracowanej w ramach I Etapu;
  • koszty realizacji inwestycji początkowej obejmujące: nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości, nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, spełniających określone warunki.
  • koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki wypłacanej na rzecz MŚP.

 

Listę programów znajdziesz w tym artykule.