Ministerstwo Finansów szykuje zmiany dotyczące kodów GTU stosowanych do wykazywania dokonanych czynności w JPK_VAT. To efekt wielu wątpliwości interpretacyjnych i problemów zgłaszanych przez podatników w związku z GTU.

Kody GTU to klasyfikacja grupy towarowej bezpośrednio powiązana z nowym JPK. Określają przynależność sprzedawanych dóbr i świadczonych usług do jednej z trzynastu grup towarowo-usługowych. Numery od 01 do 10 określają towary, od 11 do 13 – usługi. Oznaczenia prezentują się następująco:

 • GTU 01 to dostawa napojów alkoholowych — alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

Problem w tym, że obecna definicja napoju alkoholowego w rozumieniu tej regulacji prawnej nie wiąże się z definicją napoju alkoholowego zawartą w ustawie o podatku akcyzowym, dodatkowo identyfikacja tego rodzaju towarów wspierana jest przez określone wprost oznaczenia CN.

Nowe przepisy mają wyraźnie wskazywać, że oznaczenie GTU 01 dotyczyć będzie napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2 proc. oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5 proc., oznaczonych kodami CN 2203-2208.

 • GTU 02 to dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT, czyli  m.in.: gazu płynnego (LPG), benzyny lotniczej i silnikowej, paliw typu nafty do silników odrzutowych, olejów opałowych.
 • GTU 03 to dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem niektórych produktów;

GTU 03 nie będzie obejmować swoim zakresem olejów opałowych wymienionych w lit. b) § 10 w ust. 3 pkt 1, tzn. tych, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT i podlegających oznaczeniu GTU 02. Zmiana ma służyć wyeliminowaniu wątpliwości co do podwójnego przypisywania oznaczeń, tj. GTU 02 i GTU 03 dla tych samych dostaw oleju opałowego.

 • GTU 04 to dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.
 • GTU 05 to dostawa odpadów — wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT. Są to m.in.: odpady szklane, odpady z papieru i tektury, odpady z tworzyw sztucznych, pozostałe odpady gumowe.
 • GTU 06 to dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy. Są to m.in.: płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe, komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych.

MF precyzuje, że dostawa folii typu stretch wymienionej w poz. 9 załącznika nr 15 do ustawy o VAT, jeżeli stanowi odrębną dostawę poza dostawą urządzeń elektronicznych oraz części do nich, również powinna być oznaczana GTU 06.

 • GTU 07 to dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10.

Zmianie ma ulec brzmienie § 10 ust. 3 pkt 1 lit. g) rozporządzenia w celu doprecyzowania, że oznaczenie GTU 07 dotyczy wszystkich pojazdów, a nie tylko samochodowych oraz części do tych pojazdów, które zostały wymienione w Nomenklaturze Scalonej wyłącznie o kodach CN 8701-8708.

 • GTU 08 to dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych — wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy. Są to m.in.: wyroby (złom) z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości ≥ 600 mm, ze stali niestopowej, arkusze żeberkowane ze stali niestopowej;

Według najnowszych planów Ministerstwa Finansów GTU 08 dotyczyć będzie metali szlachetnych oraz nieszlachetnych wyłącznie określonych w poz. 1 załącznika nr 12 do ustawy o VAT, oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do tej ustawy.

 • GTU 09 to dostawa leków oraz wyrobów medycznych — produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

Kodowi GTU 09 mają podlegać inne towary niż te wskazane w art. 37av ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne, bowiem z § 10 ust. 3 pkt 1 lit. i) rozporządzenia usunięte zostanie sformułowanie “leków oraz wyrobów medycznych”.

Oznaczenie GTU 09 dotyczyć ma wyłącznie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych objętych obowiązkiem zgłoszenia, które zostaną ujęte w wykazie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Polski, o którym mowa w art. 37av ust. 14 ustawy Prawo farmaceutyczne.

 • GTU 10 to dostawa budynków, budowli i gruntów;

GTU 10 dotyczyć będzie nie tylko budynków, budowli i gruntów, ale również ich części i udziałów w prawie własności, a także odnoszących się do nich czynności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.

 • GTU 11 to świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532).
 • GTU 12 to świadczenie usług o charakterze niematerialnym — wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

Do wymienionych usług o charakterze niematerialnym objętych oznaczeniem GTU 12 mają być przypisane symbole PKWiU 2015.

 • GTU 13 to świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej — Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.

Więcej na temat zmian można dowiedzieć się z projektu rozporządzenia – kliknij tutaj.