Obowiązek posiadania kas on-line jest wprowadzany stopniowo począwszy od 1 stycznia 2020 r. Docelowo mają one zastąpić tradycyjne urządzenia. Na szczęście prawo przewiduje ulgę na ich zakup.

Jak starać się o  ulgę? Dowiesz się z tego artykułu.

Co to są kasy on-line?

Zgodnie z art. 111 ust. 6a ustawy VAT kasa rejestrująca on-line  musi zapewniać prawidłowe zewidencjonowanie, przechowywanie i bezpieczne przesyłanie danych z kasy rejestrującej na zewnętrzne nośniki danych oraz umożliwiać połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas (kasa on-line). Najogólniej rzecz ujmując, jest to po prostu odpowiednie oprogramowanie instalowane na telefonie lub tablecie.

Zamiarem ustawodawcy jest wymiana wszystkich kas tradycyjnych na kasy on-line. Wprowadzenie wirtualnych urządzeń rejestrujących to duże ułatwienie dla skarbówki, która może dzięki nim wykonywać kontrole w czasie rzeczywistym. Do ich szybszej instalacji ma zachęcać ulga, która dotyczy tylko zakupu kasy on-line. Podatnik nabywający „tradycyjną” kasę rejestrującą nie ma prawa do skorzystania z ulgi.

Dla kogo ulga?

Ulga polega na możliwości odliczenia od podatku VAT kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Zgodnie z Art. 111 ust. 4 ustawy VAT prawo do ulgi posiadają podatnicy, u których: 

  • powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a;
  • nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a, oraz dotychczas nie używali kas rejestrujących lub kas, o których mowa w art. 145a ust. 1, do prowadzenia ewidencji sprzedaży.

Jak dokonać odliczenia?

W przypadku podatników podatku VAT odliczenia ulgi dokonuje się w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym.

Jeżeli kwota do odliczenia jest wyższa niż kwota podatku należnego, to podatnik ma prawo do zwrotu tej kwoty na rachunek bankowy lub do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe, pod warunkiem że zakup kas rejestrujących nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.

W przypadku podatników zwolnionych z VAT, którzy mają obowiązek stosowania kas fiskalnych, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kasy na rachunek bankowy podatnika w terminie do 25. dnia od dnia złożenia wniosku przez podatnika. 

Wniosek należy złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Do wniosku należy dołączyć kopię faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z kopią dowodu zapłaty całej należności za jej zakup oraz kopię raportu fiskalnego miesięcznego wystawionego przy użyciu kasy rejestrującej potwierdzającego prowadzenie ewidencji sprzedaży.