Obywatele Ukrainy będą mogli założyć i prowadzić firmę w Polsce.  To, co do tej pory było niemożliwe, obecnie staje się faktem. Odpowiednie zapisy zawiera specustawa pomocowa.

To dobra wiadomość dla uchodźców. Zakładanie firm w Polsce pozwoli uchodźcom z Ukrainy na samodzielną egzystencję i zarobek.

Ukraińcy na równych zasadach z Polakami

Przepisy o przyznaniu Ukraińcom prawa założenia firmy w Polsce to pomysł Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Stosowne zapisy znajdują się specustawie pomocowej. Na potrzebę wprowadzenia takich rozwiązań wskazał minister rozwoju i technologii:

W związku z niezwykle trudną sytuacją obywateli Ukrainy, spowodowaną bezprecedensową agresją wojsk rosyjskich na ich kraj, przygotowaliśmy dla nich specjalne regulacje probiznesowe. Celem wprowadzenia tych rozwiązań jest umożliwienie założenia i ułatwienie obywatelom Ukrainy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce (Dotyczy to osób), które – co ważne – przebywają tu legalnie i mają potwierdzoną tożsamość. To kolejne z serii rozwiązań, które wspierają uchodźców wojennych, czasowo przebywających w Polsce.

Minister rozwoju i technologii – Piotr Nowak

Kto może założyć firmę w Polsce?

Prawo do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce obejmie osoby przyjeżdżające do naszego kraju w związku z wojną. Ale nie tylko.

Uprawnienie takie zyskają również Ukraińcy, którzy przybyli do nas wcześniej, a ich pobyt reguluje ustawa o cudzoziemcach.  Chodzi więc po prostu o posiadających zezwolenie na pobyt czasowy oraz pracę. Wszystkie te osoby mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Szczegółowe zapisy zawiera art. 23 specustawy pomocowej.

Jest jednak jeden warunek. Obywatel Ukrainy musi uzyskać numer PESEL. Aby otrzymać PESEL zainteresowana osoba powinna udać się do dowolnego urzędu gminy, zabierając ze sobą dokument tożsamości i złożyć odpowiedni wniosek.

Warto wskazać, że w przypadku, gdy pobyt przedsiębiorcy przestanie być legalny, to przedsiębiorca zostanie wykreślony z CEIDG. Wykreślenia dokonuje minister i wiąże się ono z utratą uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski.

Wskazane powyżej rozwiązania nie tylko ułatwią życie i egzystencję osobom przybywającym z Ukrainy, ale także pozwolą na wzrost liczby firm na rynku. To z kolei może spowodować dopływ pieniędzy i lepsze funkcjonowanie całej gospodarki. 

Pomoc jest i będzie jeszcze długo potrzebna, jednak ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej to krok w dobrym kierunku, który szczególnie powinny docenić najbardziej aktywne i przedsiębiorcze osoby z Ukrainy.