Już wkrótce planowana jest reforma w kodeksie karnym skarbowym. Transformacji ma ulec instytucja czynnego żalu. Projekt ustawy przewiduje również wydłużenie okresów przedawnienia przestępstw i wykroczeń skarbowych oraz zaostrzenie kary za przestępstwa skarbowe o dużej wartości.

Rozwiązania te mają na celu m.in. redukcję szarej strefy oraz zaostrzenie odpowiedzialności karnej przy przestępstwach skarbowych.

Walka z szarą strefą

Rząd przekonuje, że zaproponowane rozwiązania mają na celu redukcję szarej strefy, poprzez m.in. propozycję modyfikacji instytucji czynnego żalu oraz wydłużenie okresów przedawnień przestępstw i wykroczeń skarbowych.

Kolejnym z celów nowelizacji jest zmiana polityki karnej w zakresie odpowiedzialności karno-skarbowej poprzez zaostrzenie odpowiedzialności karnej przy przestępstwach skarbowych skutkujących uszczupleniem należności podatkowych wielkiej wartości. Rząd zakłada również wprowadzenie możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności karnej w przypadkach przygotowania do popełnienia przestępstw skarbowych oraz rozszerzenie możliwości przepadku przedmiotów pochodzących z przestępstwa.

Nowe typy czynów zabronionych

Ministerstwo Sprawiedliwości przekonuje, że zmiany mają na celu dostosowanie przepisów do obecnych realiów społeczno-gospodarczych. Szereg nowel zaproponowanych w projekcie doprecyzowuje i uaktualnia już istniejące regulacje. Chodzi tu m.in. o dookreślenie sposobu powiązania kwalifikacji prawnej czynu zabronionego z wysokością minimalnego wynagrodzenia czy umożliwienie szerszego stosowania trybów konsensualnych.

Co ciekawe, projekt zakłada także wprowadzenie nowych typów czynów zabronionych. Będą to m.in.:

  • paserstwo towarów pochodzących z nielegalnej produkcji, podrobionych lub przerobionych znaków akcyzy,
  • udostępniania środków, nieruchomości lub pomieszczeń celem urządzania gier hazardowych,
  • utrudnianie czynności służbowych osobom uprawnionym do kontroli urządzeń i prowadzenia gier hazardowych.

Kary za przestępstwa zagraniczne

W planach rządu przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe określone w rozdziale VII (przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami) będą karalne także w razie popełnienia ich za granicą, jeżeli zostały ujawnione w wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych tam przez polski organ celny lub inny organ uprawniony na podstawie umów międzynarodowych.

Ministerstwo Sprawiedliwości zakłada, że ww. przepisy zostaną przyjęte w drugim kwartale 2022 roku.