Wiele osób chcących założyć działalność gospodarczą szuka środków finansowych na ten cel. W obecnych, niepewnych czasach obawiają się jednak, że działalność może nie przetrwać, a środki będzie trzeba zwrócić. Okazuje się, że nie ma się czego obawiać!

Stosunkowo łatwo i na dogodnych zasadach dotację na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej można otrzymać z Funduszu Pracy.

Kto i kiedy otrzyma dotację na założenie działalności?

Dofinansowanie działalności gospodarczej adresowane jest do bezrobotnych, a dodatkowo także do absolwentów CIS, absolwentów KIS lub niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy zarobkowej opiekunów osoby niepełnosprawnej, którzy chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą.

  • Absolwent CIS to osoba, która przez okres minimum 6 miesięcy uczestniczyła w zajęciach w centrum integracji społecznej i otrzymała ważne zaświadczenie o uczestnictwie. Status absolwenta posiada się przez okres 6 miesięcy od dnia ukończenia wyżej wskazanych zajęć.
  • Absolwent KIS to osoba, która zrealizowała postanowienia kontraktu socjalnego. Drugi warunek to posiadanie ważnego zaświadczenia o uczestnictwie w klubie integracji społecznej przez okres min. 6 miesięcy.

Centra Integracji Społecznej oraz Kluby Integracji Społecznej to placówki, których zadaniem jest świadczenie usług służących reintegracji społecznej i zawodowej osobom długotrwale bezrobotnym, bezdomnym, osobom niepełnosprawnym, uzależnionym od alkoholu i narkotyków, chorym psychicznie, zwalnianym z zakładów karnych oraz uchodźcom.

Zasady przyznania dotacji

Dofinansowanie przyznaje jednorazowo starosta z Funduszu Pracy. Uwarunkowane jest to poprawnością wniosku i dysponowaniem przez starostę środkami finansowymi. Wniosek powinien być złożony ze względu na miejsce zamieszkania, pobytu lub planowane miejsce prowadzenia działalności – w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Takie pismo zawiera m.in.:

  • kwotę wnioskowanych środków;
  • rodzaj planowanej działalności gospodarczej;
  • kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności, źródła ich finansowania;
  • szczegółową specyfikację wydatków do poniesienia w ramach wnioskowanych środków;
  • proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków.

Środki muszą zostać przeznaczone na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa (w zakresie planowanej działalności), w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, a w przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, wysokość przyznanych bezrobotnemu środków nie może przekraczać 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu.

Szczegółowe warunki przyznania dotacji oraz refundacji określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej. Warto zajrzeć również do tego drugiego aktu.

Często zdarza się, że Powiatowy Urząd Pracy ma własny, wewnętrzny regulamin przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Zatem najlepiej właśnie tam dowiedzieć się o warunki otrzymania pomocy.

Obowiązki po otrzymaniu dotacji

Aby dotacja była bezzwrotna, osoba, która ją otrzymała powinna:

  • prowadzić działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy;
  • nie podejmować zatrudnienia w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Wiele osób obawia się, że na skutek pandemii losy ich firmy mogą być niepewne. Prawodawcy dostrzegając ten problem postanowili znieść warunek nieprowadzenia działalności gospodarczej przez ostatnie 12 miesięcy dla ubiegających się o środki na podjęcie działalności gospodarczej – jeżeli zakończenie dotychczas wykonywanej działalności nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID 19, w związku z wystąpieniem tego stanu, a przedmiot planowanej działalności gospodarczej jest inny od działalności zakończonej.

Dodatkowo, wprowadzona została możliwość zawieszenia działalności gospodarczej lub podjęcia zatrudnienia w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Wprowadzona została również możliwość kontynuacji umowy w przypadku śmierci osoby, która otrzymała środki na podjęcie działalności gospodarczej, w przypadku ustanowienia zarządu sukcesyjnego.

Dzięki powyższym udogodnieniom nie trzeba aż tak bardzo obawiać się np. ewentualnego zawieszenia działalności i konieczności podjęcia w ciągu roku od jej założenia pracy „etatowej”. Wielu osobom wsparcie, szczególnie na początku ich biznesowej drogi, będzie bardzo potrzebne, chociażby na zakup środków trwałych czy pierwszego wyposażenia. Warto więc udać się do urzędu pracy i dowiedzieć o tę formę pomocy. Tam też uzyskamy informację o maksymalnej wysokości dotacji, jaką można uzyskać w konkretnym powiecie.