Pod tajemniczą nazwą IP Box, kryje się ulga polegająca na preferencyjnym 5% opodatkowaniu dochodów z praw własności intelektualnej. Na czym dokładnie polega i komu przysługuje?

Dochód z prawa to np. kwota uzyskana ze sprzedaży lub udostępniania wynalazków czy programów komputerowych. W polskim prawie jest to zagadnienie względnie nowe, bowiem w ustawie o PIT pojawiło się dopiero w 2019 r.

Prawa własności intelektualnej

Intellectual property – czyli własność intelektualna obejmuje zamknięty katalog kwalifikowanych praw wskazanych w ustawie o PIT.

Są nimi:

 • patent,
 • prawo ochronne na wzór użytkowy,
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
 • wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz.U. z 2018 r. poz. 432),
 • autorskie prawo do programu komputerowego.

Aby uznać własność intelektualną jako prawo kwalifikowane musi być ono:

 • wytworzone, ulepszone lub rozwinięte w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
 • musi znajdować się w katalogu wymienionym w art. 30 ca ust 2,
 • musi podlegać ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw i umów międzynarodowych, których stroną jest Polska.

Kto skorzysta?

Z preferencyjnej stawki podatku może skorzystać przedsiębiorca w stosunku do praw, których jest właścicielem, współwłaścicielem, nabywcą praw na drodze zakupu, pod warunkiem późniejszego poniesienia kosztu związanego z ich rozwojem lub ulepszeniem.

Tu uwaga! Aby skorzystać z ulgi IP Box, musisz przyczynić się „twórczo” do powstania kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, tj. poprzez wytworzenie, rozwinięcie lub ulepszenie np. programu komputerowego. Nie wystarczy, że kupiłeś od kogoś samo prawo do programu. Musisz przy nim coś zrobić, np. ulepszyć, rozwinąć.

Dla 5% stawki konieczna osobna ewidencja

Aby skorzystać z ulgi, musisz prowadzić księgi podatkowe w taki sposób, aby możliwe było przyporządkowanie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodów do każdej własności intelektualnej odrębnie.

Dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej opodatkowuje się 5% stawką podatku dopiero w zeznaniu rocznym. A więc np. składając zeznanie roczne za rok za 2019, w roku 2020 obliczysz podatek według preferencyjnej stawki 5%. W ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od całości dochodów opodatkowane są na zasadach ogólnych, łącznie z dochodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, stawkami  18%, 32% lub 19.

A co w przypadku straty?

Przypomnijmy, że strata powstanie, gdy w roku podatkowym koszty przewyższają przychody.

Strata z wytwarzanego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej nie obniża dochodu z innych źródeł. To oznacza, że jeśli Twoje konkretne prawo własności intelektualnej przyniosło stratę, to możesz obniżać dochód w ciągu 5 kolejnych lat, ale tylko z IP Box i tylko z tej części, która dotyczy tego konkretnego prawa własności intelektualnej. Mówiąc inaczej: stratę można odliczać jedynie od dochodu z tego samego kwalifikowanego prawa.

Ustawa o PIT nie pozwala na łączenia dochodów (i strat) z różnych kwalifikowanych własności intelektualnej. Zrekompensowanie straty z jednego prawa dochodem z drugiego jest niedopuszczalne.

Nie pomyl z ulgą B+R

Oprócz IP Box innowacyjność firm wspiera starsza ulga badawczo-rozwojowa. Polega ona na odliczeniu od podstawy opodatkowania części kosztów uzyskania przychodów, poniesionych na tę działalność (tzw. „koszty kwalifikowane”). Będą to np. wynagrodzenia pracowników, nabycie sprzętu, kosztu ekspertyz i badań związanych z działalnością.

Ulgę B+R można uwzględnić przy obliczaniu dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych, natomiast IP Box – przy dochodach z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

 


Przygotowując ten tekst autorka dołożyła wszelkich starań, by był on zgodny ze stanem prawnym obowiązującym w momencie publikacji artykułu. Pamiętaj jednak, że tekst nie stanowi porady prawnej – wiążące informacje uzyskasz u doradcy podatkowego lub we właściwym urzędzie.