Oprócz osławionego już zwolnienia z opłacania składek ZUS, kolejnym sposobem wsparcia przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji na skutek pandemii koronawirusa jest jednorazowa pożyczka dla mikroprzedsiębiorców udzielana przez starostów ze środków Funduszu Pracy.

Kim jest mikroprzedsiębiorca i kto może skorzystać z pożyczki?

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, mikroprzedsiębiorca to osoba, która w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniała łącznie dwa  warunki:

1)        zatrudniała mniej niż 10 pracowników, w przeliczeniu na pełne etaty, nie uwzględniając pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

2)        osiągała roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego dwóch ostatnich lat obrotowych nie przekraczały równowartości w złotych 2 milionów euro.

Pożyczka z Funduszu Pracy jest przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności, przy czym nie musisz wykazywać spadku przychodów.

Obecnie, jeśli chcesz otrzymać pożyczkę musisz więc zatrudniać mniej niż 10 osób i uzyskać roczny obrót netto ze sprzedaży towarów i usług nieprzekraczający 2 mln. Oprócz tego Twoja firma musi być założona przed 1 marca 2020 r.

Do skorzystania z umorzenia mikropożyczki wymagane jest utrzymanie takiego samego stanu zatrudnienia w firmie przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia. Wnioski obsługuje starosta, przy pomocy powiatowego urzędu pracy.

Nowelizacja przepisów

Przyjęta przez Sejm nowelizacja tarczy antykryzysowej zakłada rezygnację z warunku utrzymania przez mikroprzedsiębiorcę stanu zatrudnienia w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

Zgodnie z zaproponowanymi rozwiązaniami każdy mikroprzedsiębiorca będzie mógł otrzymać bezzwrotną pożyczkę w wysokości 5 tys. zł – wystarczy, że złoży odpowiedni wniosek i zachowa ciągłość prowadzenia działalności gospodarczej.

Do tej pory problemy miały również osoby samozatrudnione, których wnioski były odrzucane przez urzędy. Ich odczytywanie przepisów sprowadzało się do tego, że jeśli przedsiębiorca miał obowiązek utrzymać dotychczasowy stan zatrudnienia, to musiał kogoś zatrudniać. Tak więc uznawano, że osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą nie spełniają warunków do otrzymania pożyczki.

Przygotowywana właśnie nowelizacja tarczy antykryzysowej przewiduje, że pożyczka w wysokości 5 tys. zł ma być dostępna dla mikroprzedsiębiorców, zarówno samozatrudnionych jak i zatrudniających pracowników.

Tak więc, aby skorzystać z możliwości umorzenia pożyczki, przedsiębiorca będzie jedynie zobowiązany do zachowania ciągłości prowadzenia działalności gospodarczej. Po 3 miesiącach od udzielenia pożyczki wystarczy, że złożysz oświadczenie, że nadal prowadzisz firmę.

Gdzie złożyć wniosek o pożyczkę?

Wniosek o pożyczkę należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy, właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Wniosek można złożyć także za pośrednictwem portalu praca.gov.pl.