Prowadzisz firmę i znajdujesz się w trudnej sytuacji? Możesz skorzystać nie tylko z przepisów tarczy antykryzysowej, ale także z obowiązujących wcześniej instrumentów wsparcia. Jednym z takich rozwiązań jest ograniczenie poboru zaliczek na podatek dochodowy.

Jeśli uważasz, że Twoje zaliczki na podatek dochodowy są zbyt wysokie w stosunku do podatku, który będziesz musiał zapłacić za ten rok podatkowy (a więc w skali pełnych 12 miesięcy), możesz  złożyć wniosek o ograniczenie poboru zaliczek.

Na czym polega ograniczenie poboru zaliczek na podatek dochodowy?

Ograniczenie poboru zaliczek to instytucja polegająca na tym, że podatnik w trakcie roku podatkowego zostaje zwolniony z obowiązku obliczania oraz z wpłat zaliczek na podatek dochodowy.

Ograniczenie poboru zaliczek mogą stosować podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), a także podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), gdy mają powody przypuszczać, że zaliczka na podatek dochodowy byłaby niewspółmiernie wysoka w porównaniu z przewidywanym podatkiem należnym od dochodu lub zysku przewidywanego na dany rok podatkowy. Sytuacja taka zachodzi najczęściej wtedy, gdy w drugiej połowie roku przewidujesz znaczące inwestycje czy zakupy, a w pierwszej części uzyskujesz znaczną wartość przychodów.

Analogiczna sytuacja zajdzie wtedy, gdy wiesz, że przychody występują u Ciebie wyłącznie w jednej części roku, a w drugiej części roku nie prowadzisz działalności lub przynosi ona znacznie niższe zyski (np. produkujesz bombki, ozdoby świąteczne, czy sprzęt wypoczynkowy).

Jakie warunki trzeba spełnić?

Musisz wykazać, że zaliczki obliczone według zasad określonych w ustawach podatkowych są niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego od dochodu przewidywanego za dany rok. Zatem wniosek musi posiadać uzasadnienie i najlepiej dołączyć do niego dokumenty potwierdzające Twoje stanowisko.

Jednak w obecnej sytuacji, jeżeli opisana we wniosku sytuacja spowodowana jest koronawirusem (lub kwarantanną z powodu pandemii), do wniosku składanego do urzędu skarbowego nie musisz dołączać dokumentów potwierdzających okoliczności opisane we wniosku.

Z drugiej strony – samo powołanie się na kryzys nie wystarczy. Trzeba wykazać, że sytuacja ma związek z epidemią. Jeśli nie dołączysz dokumentów, urząd skarbowy rozpozna wniosek na podstawie materiału dowodowego zebranego we własnym zakresie.

Jeżeli jesteś w stanie dołączyć dokumenty (np. wydruki lub skany KPiR na których widać spadające obroty, opłaty za wynajem lokalu gastronomicznego mimo zaprzestania w nim sprzedaży ze względu na kwarantannę, wycofane opłaty za wycieczki, rezygnacje klientów z wynajmu auta w wakacje), warto to zrobić. Ułatwisz w ten sposób rozpoznanie swojej sprawy i podjęcie korzystnej dla Ciebie decyzji.

Procedura złożenia wniosku

Wniosek o ograniczenie poboru zaliczek na podatek dochodowy możesz złożyć w każdym momencie trwania roku podatkowego, w czasie którego jesteś zobowiązany do zapłaty zaliczek. Wniosek nie może dotyczyć zaliczek nieopłaconych, dla których termin zapłaty już minął, ponieważ mają status zaległości podatkowej. Wniosek złożysz za pośrednictwem poczty, albo elektronicznie (m.in. przez profil zaufany).

Jeśli wniosek prześlesz elektronicznie, to urząd wyśle poświadczenie jego odbioru na wskazany przez Ciebie adres skrzynki ePUAP. Możesz poprosić o potwierdzenie także wtedy, jeśli złożyłeś wniosek w formie tradycyjnej (osobiście lub listownie).

Decyzja o ograniczeniu poboru zaliczek na podatek dochodowy jest uznaniowa – to naczelnik urzędu skarbowego zdecyduje, czy otrzymasz prawo do zmiany wysokości zaliczek na podatek dochodowy.

Urząd powinien załatwić sprawę w ciągu 1 miesiąca, a jeśli będzie trudniejsza – w ciągu 2 miesięcy. Termin ten może się wydłużyć (o czym każdorazowo musisz być powiadomiony), gdy trzeba wykonać dodatkowe czynności dla wyjaśnienia sprawy.

Gdy decyzja zostanie wydana…

W sytuacji, gdy wniosek spełnia wszystkie wymogi, naczelnik urzędu skarbowego uzna Twój wniosek o ograniczeniu poboru zaliczek na podatek i w okresie wskazanym w decyzji zaliczki nie będą podlegały wpłacie do urzędu skarbowego. Jeżeli nie – organ wyda decyzję odmowną.

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją urzędu, masz prawo złożyć odwołanie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Kieruje się je do dyrektora izby administracji skarbowej, jednak składa za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego, który wydał decyzję. Gdy decyzja dyrektora izby administracji skarbowej będzie dla Ciebie niekorzystna, możesz jeszcze zaskarżyć ją do wojewódzkiego sądu administracyjnego.