W tym tekście omówimy tarczę finansową w postaci subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju. Dla mikrofirm przewidziano na tę formę wsparcia kwotę o łącznej wartości 25 mld złotych.

Poszczególne rodzaje wsparcia udzielane są mikroprzedsiębiorcom (czyli podmiotom zatrudniających do 9 osób), małym i średnim przedsiębiorcom (zatrudniającym do 249 osób) i dużym przedsiębiorcom (zatrudniającym powyżej 250 osób).

Warunki otrzymania subwencji

My skupimy się na tarczy finansowej adresowanej do mikrofirm.

Aby otrzymać pomoc, podmioty takie muszą spełniać następujące warunki:

  • zatrudniać od 1 do 9 pracowników, a ich roczny obrót nie może przekracza 2 mln euro,
  • osiągnąć spadek przychodów ze sprzedaży o minimum 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. – w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19,
  • prowadzić działalność przed 31 grudnia 2019 roku,
  • na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegać z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne,
  • nie może toczyć się wobec nich postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne,
  • muszą posiadać rezydencję podatkową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i rozliczać podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli działały od co najmniej takiego czasu) na terytorium Polski,
  • nie prowadzić działalności w zakresie produkcji i handlu bronią oraz amunicją, a także produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka lub obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych.

Wniosek składamy za pośrednictwem swojego banku, najlepiej poprzez bankowość elektroniczną. Nie dołączamy do niego żadnych dowodów czy dokumentów. Dane weryfikowane są poprzez sprawdzanie ich zgodności z informacjami m.in. z zeznań podatkowych i dokumentów ZUS.

Wysokość subwencji dla przedsiębiorców

Maksymalna kwota, jaką można dostać z subwencji finansowej, obliczana jest jako iloczyn liczby zatrudnionych oraz kwoty bazowej subwencji. Jeśli spadek przychodu wynosi 25-50%, to bazowa kwota subwencji wynosi 12.000 zł na każdego zatrudnionego. Jeśli spadek przychodu wynosi 50-75%, to bazowa kwota subwencji wynosi 24.000 zł na każdego zatrudnionego. Gdy spadek przychodu wynosi ponad 75% – na każdego zatrudnionego przypada 36.000 zł subwencji.

Uwaga! Liczby pracowników NIE ustala się na podstawie etatów. Ważna jest liczba osób zgłoszonych do ubezpieczenia.

Subwencję trzeba zwrócić

Pieniądze trzeba zacząć zwracać w ratach po upływie roku od ich przelewu na firmowe konto – ale nie wszystko trzeba oddać. Istnieje  możliwość obniżenia zwracanej sumy nawet do 25% przyznanych środków.

Aby zwrócić tylko 25% otrzymanej kwoty,  trzeba spełnić dwa warunki:

  • firma musi przetrwać przez 12 miesięcy,
  • firma nie może zmniejszyć zatrudnienia.

Zatem, jeśli firma nie przetrwa trudnego okresu, będzie musiała zwrócić całość przyznanej subwencji. Z kolei gdy przedsiębiorstwo zredukuje zatrudnienie w skali do 50%, wówczas zwrotowi podlega od 25% do 75% wartości subwencji. Zwolnienia w skali powyżej  50% oznaczają zwrot 75% wartości subwencji.

Spełnienie warunków będzie weryfikowane na koniec 12. miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji finansowej.

Spłata kwoty przyznanej subwencji odbywać się będzie przez dwa lata począwszy od drugiego roku po jej przyznaniu, w 24 równych miesięcznych ratach (czyli od 13. miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego dnia pełnego miesiąca kalendarzowego po dacie udzielenia subwencji).