Jak otrzymać zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące? Procedura jest łatwa, ale jeśli składki ZUS opłacasz tylko za siebie, pamiętaj o limicie przychodów. Sprawdź, co musisz zrobić.

W wyniku kwarantanny społecznej wprowadzonej ze względu na pandemię COVID-19 tracimy naprawdę dużo pieniędzy. Ulgą dla przedsiębiorców ma być tzw. tarcza antykryzysowa, obejmująca m.in. zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS.

Komu przysługuje zwolnienie ze składek ZUS?

Zwolnienie ze składek obejmuje najmniejszych przedsiębiorców, a więc pracodawców zatrudniających do 9 osób, a także osoby wykonujące jednoosobową działalność gospodarczą,  które nie zatrudniają żadnych pracowników. Zwolnienie dotyczy tych osób, które prowadziły działalność przed 1 lutego 2020 r., opłacają składki na własne ubezpieczenie i – w momencie składania wniosku – mieszczą się w limicie przychodów wynoszącym maksymalnie 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., czyli 15. 681 zł.

Oznacza to, że w miesiącu poprzedzającym miesiąc składania wniosku jednoosobowy przedsiębiorca nie mógł mieć przychodów większych niż  15. 681 zł. Uwaga – chodzi o przychody, czyli o wszystkie wpływy (a nie o dochód, czyli przychody pomniejszone o koszty).

Limit przychodów nie dotyczy przedsiębiorców zatrudniających do 9 osób, które zostały zgłoszone do ubezpieczeń społecznych. Dla takich przedsiębiorców nie został wprowadzony dodatkowy warunek w postaci osiągania przychodów poniżej pewnego poziomu.

Ponadto wymagane jest, aby na koniec 2019 roku wnioskodawca nie posiadał zadłużenia w opłacaniu składek, a także aby działalność prowadzona była przed 1 lutym 2020 r. A więc ze zwolnienia nie skorzystasz, jeśli posiadałeś zadłużenie na koniec 2019 r. lub na dzień 1 lutego br. nie byłeś płatnikiem składek.

We wtorek, 08.04.2020 r., rząd rozszerzył krąg uprawnionych do pomocy o płatników, których załoga liczy od 10 do 49 ubezpieczonych. Te podmioty będą jednak mogły skorzystać z 50-proc. zwolnienia.

Wymienione osoby mogą skorzystać ze zwolnienia ze składek za okres trzech miesięcy – od 1 marca do 31 maja 2020 r.

Przykład. Przedsiębiorca uzyskał w marcu przychód 21 tys. zł, w kwietniu uzyskał przychód 14 tys. zł. Oznacza to, że przedsiębiorca nie może zostać zwolniony ze składek w marcu, ale może złożyć wniosek o zwolnienie ze składek za kwiecień i maj. Zwolnienie będzie przysługiwało także wtedy, jeśli w maju jego przychody znów wzrosną ponad limit.

Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz  Fundusz Emerytur Pomostowych.

UWAGA! Jeżeli prowadzisz działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, przekaż taką informację do ZUS. Informacja ta jest ważna, ponieważ w tych sektorach obowiązują inne progi dopuszczalnej pomocy publicznej. Ich przekroczenie może skutkować koniecznością zwrotu udzielonej pomocy publicznej.

Pamiętaj również, że jeśli nie zapłacisz składek, nie będziesz mógł obniżyć dzięki nim podatku. Dlatego (zakładając, że osiągniesz jakiś przychód) zapłacisz wyższą zaliczkę na podatek PIT.

Termin na składanie wniosków upływa 30 czerwca 2020 r.

Jak złożyć wniosek o zwolnienie ze składek ZUS?

Wniosek można złożyć elektronicznie (po zalogowaniu do PUE ZUS), można też wysłać wydrukowane dokumenty za pośrednictwem poczty lub złożyć osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS). Dokument ma symbol RDZ. Najszybciej zrobisz to jednak przez platformę ZUS.

Ustawa nie wskazuje na jakiekolwiek ograniczenia w możliwości jednoczesnego wystąpienia o zwolnienie z obowiązku opłacania składek (lub o ich zawieszenie) oraz o dofinansowanie w ramach ochrony miejsc pracy. Zatem wydaje się, że istnieje możliwość równoległego skorzystania z umorzenia składek ZUS i dofinansowania wynagrodzenia za pracowników z urzędu pracy.

Czy trzeba udowodnić spadek przychodów?

Aby uzyskać zwolnienie nie musisz wykazywać spadku dochodów, przychodów, ani udowadniać innej niekorzystnej okoliczności. Miej tylko na uwadze wprowadzony limit przychodu w wysokości 15.681 zł, który w przypadku osób opłacających składki wyłącznie za siebie dotyczy pierwszego miesiąca okresu za jaki składany jest wniosek.

Ważne, że wprowadzone udogodnienie to nie czasowe przesunięcie tego obowiązku, ale faktyczne zwolnienie. W przygotowywanej przez rząd kolejnej wersji tarczy dodano, że ze wsparcia skorzystają podmioty z załogą liczącą do 49 osób, przy czym zwolnienie w takich firmach obejmie tylko 9 ubezpieczonych.