Zwolnienie z ZUS to dla wielu przedsiębiorców, zwłaszcza tych pozbawionych możliwości zarobkowania z powodu restrykcji, znaczne ułatwienie – wszak stanowią one znaczące obciążenie w i tak napiętym budżecie.

Tarcza 8.0 przewiduje prawo do zwolnienia z opłacania składek ZUS za jeden albo za dwa miesiące, czyli za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. albo za luty 2021 r.

Pomoc obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych – za te miesiące.

Co ważne, o zwolnienie może wnioskować każdy, niezależnie od tego, czy opłacił składki za okres wskazany we wniosku.

W sytuacji, gdy składki zostały opłacone, ale spełniasz warunki, do zwolnienia, to po otrzymaniu informacji o zwolnieniu z opłacania składek możesz wystąpić z wnioskiem o ich zwrot. Nadpłata zostanie zwrócona, jeżeli nie masz zaległości w ZUS.

Zwolnienie ze składek ZUS za styczeń 2021 r.

Zwolnienie za styczeń 2021 r. przysługuje przedsiębiorcy, który łącznie spełni następujące warunki:

– został zgłoszony jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 roku,

– na dzień 30 listopada 2020 roku prowadził działalność oznaczoną jako rodzaj przeważającej działalności kodem PKD 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z (m.in. sprzedaż detaliczna odzieży, obuwia, wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, wyrobów tekstylnych oraz innych wyrobów – prowadzona na straganach i targowiskach).

– przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 roku

– jako płatnik składek złożył deklarację rozliczeniową lub imienne raporty miesięczne za miesiąc wskazany we wniosku, czyli styczeń 2021 najpóźniej do 31 marca 2021 roku (chyba, że jest zwolniony z obowiązku ich składania).

 

Zwolnienie ze składek ZUS za grudzień i styczeń

Zwolnienie za dwa miesiące (grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.) przysługuje przedsiębiorcy, który łącznie spełni następujące warunki:

– został zgłoszony jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 roku

– na dzień 30 listopada 2020 roku prowadziłeś działalność oznaczoną jako rodzaj przeważającej działalności kodem PKD 49.32.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, (m.in. transport, działalność obiektów turystycznych, punktów ksero, firm szkoleniowych, pozaszkolne zajęcia dla dzieci) 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z (m.in. działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej, działalność fizjoterapeutów, paramedyczna),

– przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r,

– jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 roku złożył deklarację rozliczeniową i imienne raporty miesięczne za miesiące wskazane we wniosku (grudzień 2020 rok – styczeń 2021 rok) najpóźniej do 31 marca 2021 roku (chyba że jest zwolniony z obowiązku ich składania)

 

Zwolnienie ze składek ZUS za luty 2021 r.

Zwolnienie za luty 2021 roku przysługuje przedsiębiorcy, który łącznie spełni następujące warunki:

– został zgłoszony jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 roku

– na dzień 30 listopada 2020 roku prowadził działalność oznaczoną jako rodzaj przeważającej działalności kodem PKD 49.32.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z (w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 371 uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej), 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,

– przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 roku

– jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 roku złożył deklarację rozliczeniową i imienne raporty miesięczne za miesiąc wskazany we wniosku, czyli luty, najpóźniej do 31 marca 2021 roku (chyba, że jest zwolniony z obowiązku ich składania).

 

W każdym przypadku wniosek RDZ-B7 należy złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2021 roku.

 

— Podoba Ci się ten wpis? —

Postaw mi kawę na buycoffee.to