Przedsiębiorcy, których działalność opiera się na współpracy z kontrahentami norweskimi mają szansę otrzymać aż 2 tys. euro na pokrycie kosztów podróży służbowej i to bez konieczności zapewnienia wkładu własnego.

Program ma na celu zacieśnienie współpracy między polskimi i norweskimi przedsiębiorcami.

Cel programu

Głównym celem programu Travel Grants (wsparcie na rozwój współpracy) jest wspieranie bezpośrednich spotkań między firmami z Polski i Norwegii. Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów to 50 000 euro. Jeśli łączna kwota wsparcia w złożonych wnioskach przekroczy 110% ww. kwoty to nabór wniosków ulega wstrzymaniu o godz. 16:00:00 w dniu następnym po dniu opublikowania informacji.

Adresatami są firmy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

O analogiczne wsparcie mogą starać się mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium Królestwa Norwegii potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru lub innym dokumentem wystawionym przez właściwy organ administracji Królestwa Norwegii.

Wnioski można składać od 20 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2023 r.

Na co przeznaczyć środki?

Przedsiębiorca może pozyskać środki na udział:

 • targach lub konferencji/kongresie
 • wydarzeniu organizowanym przez PARP i Innovation Norway podczas ww. targów lub konferencji/kongresu

Ile pieniędzy można otrzymać?

Na organizację pierwszej misji gospodarczej przedsiębiorca może uzyskać ryczałt 1800 euro na pokrycie kosztów zagranicznej podróży służbowej oraz do 200 euro na zakup biletów wstępu na targi lub pokrycie opłaty za udział w konferencji/kongresie, dla maksymalnie dwóch osób. Ilość wyjazdów na które można uzyskać wsparcie jest ograniczona do maksymalnie 2 misji gospodarczych. 

Na co warto zwrócić uwagę przy aplikowaniu?

 • Dofinansowane będą misje gospodarcze organizowane podczas targów i konferencji/kongresów wskazanych przez PARP i Innovation Norway w załączniku nr 2 do ogłoszenia
 • W ramach misji gospodarczej wnioskodawca jest zobowiązany do uczestnictwa w:
  • targach lub konferencji/kongresie,
  • wydarzeniu organizowanym przez PARP i Innovation Norway podczas ww. targów lub konferencji/kongresu,
  • co najmniej 2 spotkaniach o charakterze biznesowym z 2 różnymi podmiotami prowadzącymi działalność na terytorium kraju w którym odbywają się ww. targi lub konferencja/kongres.
 • Zrealizowaną misję gospodarczą należy udokumentować dołączając do wniosku o płatność:
  • karty pokładowe lub inne dokumenty potwierdzające fakt odbycia zagranicznej podróży służbowej,
  • wypełnione potwierdzenie uczestnictwa w targach, wydarzeniu i spotkaniach zgodne ze wzorem z załacznika nr 8 do ogłoszenia,
  • kopie dokumentów księgowych i dowody zapłaty potwierdzające poniesienie kosztów biletów wstępu na targi lub opłaty za udział w konferencji/kongresie.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie PARP.