Czy wiesz, że jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji – np. z powodu pandemii, możesz złożyć do ZUS wniosek o umorzenie składek? Nie każdy może to zrobić w ramach tarczy antykryzysowej, jest jednak pewna furtka… Poza tym można też rozłożyć składki ZUS na raty.

Brak obciążenia ZUS-em w sytuacji, gdy nie ma możliwości wykonywania pracy, a więc nie uzyskuje się przychodów, to istotne udogodnienie. Problem jednak w tym, że nie każde PKD do tego uprawnia. Co mają zatem zrobić, np. osoby stale współpracujące z branżą gastronomiczną? Wnioskować o umorzenie składek!  

Do 31 marca 2021 r. przedsiębiorcy mogą składać wnioski o zwolnienie z opłacania składek ZUS za grudzień i styczeń. Jest to zwolnienie w ramach tarczy antykryzysowej i może się o nie ubiegać jedynie część przedsiębiorców z branż, o odpowiednim kodzie PKD (m.in. hotelarstwo, gastronomia, wypożyczalnie sprzętu).

A przecież nie tylko objęte tarczą branże doznały uszczerbku na skutek ograniczeń związanych z pandemią. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie spełnia warunków wskazanych pod tym linkiem, może postarać się o umorzenie składek.

Umorzenie ZUS a ważny interes przedsiębiorcy

Jest to możliwe w dwóch sytuacjach – jeśli ZUS uzna, że ściągalność składek jest absolutnie niemożliwa albo ze względu na ważny interes przedsiębiorcy. I właśnie na tę drugą okoliczność można się powoływać.

Problem w tym, że nie określono, co jest ważnym interesem przedsiębiorcy. Spokojnie można jednak przyjąć, że są to np. duże straty doznane na skutek ograniczeń spowodowanych pandemią, utrata ważnych klientów, znaczne obniżenie przychodu, np. na skutek braku uiszczania czynszu przez lokal gastronomiczny, itp. Warto dołączyć dokładną dokumentację, w tym nawet korespondencję mailową.

Trzeba jednak zaznaczyć, że na skutek zmniejszenia dopływu przychodów przedsiębiorca może ubiegać się o umorzenie składek tylko za samego siebie. Jeśli taka ulga ma dotyczyć także pracowników, trzeba udowodnić, że nie jest możliwe dalsze prowadzenie działalności i dlatego też składki są nieściągalne.

Jeśli ZUS odmówi umorzenia, przedsiębiorca ma prawo złożyć wniosek do Rzecznika MŚP, który może przeprowadzić interwencję w tej sprawie.

Składki ZUS rozłożone na raty

Innym wyjściem jest zawarcie tzw. układu ratalnego. Do tej opcji ZUS jest nastawiony przychylniej. Układ ratalny to możliwość spłaty zadłużenia z tytułu składek w miesięcznych ratach, w uzgodnionym z ZUS-em okresie. Od dnia następnego po dniu złożenia wniosku nie są naliczane odsetki od zaległości. Warunkiem jest jednak opłacenie bieżącej składki i ewentualnych kosztów egzekucyjnych.

We wniosku należy podać własną propozycję spłaty zadłużenia – termin płatności rat, ich liczbę i wysokość. Trzeba też wskazać powody, dla których składki nie zostały opłacone lub opłacono je w niepełnej wysokości oraz podać wyczerpującą informację i uzasadnienie faktu, że nie można jednorazowo uregulować zadłużenia. Potrzebne są także informacje o stanie rodzinnym, majątkowym i sytuacji materialnej wnioskodawcy. Na poparcie argumentacji należy dołączyć dokumenty obrazujące kondycję finansową oraz możliwości płatnicze (np. roczne zeznania PIT za ostatni rok, wyciąg z księgi przychodów i rozchodów lub sprawozdania finansowe).

Co więcej, można także wnioskować o zawieszenie układu ratalnego, jeżeli sytuacja materialna ulegnie dalszemu pogorszeniu – np. na skutek pandemii.