Osoby, które wykonują pracę w oparciu o umowy-zlecenia, umowy o dzieło lub umowy agencyjne, mogą otrzymać wsparcie w ramach tarczy. Niestety, pomoc jest przeznaczona tylko dla przedstawicieli niektórych zawodów – głównie artystycznych.

Tarcza 6.0 z grudnia 2020 r. umożliwiła osobom, których głównym źródłem dochodu są umowy zlecenia, agencyjne czy inne o świadczenie usług  otrzymanie świadczenia postojowego oraz zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS, jeżeli na skutek pandemii odnotowały one pogorszenie sytuacji materialnej.

Dla kogo pomoc?

Od 15 stycznia osoby, które wykonują umowy cywilnoprawne mogą ubiegać się o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe. Świadczenie przysługuje w wysokości 2.080 zł. Jeśli jednak suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek, wynosi 1.299,99 zł lub mniej, to jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Świadczenie może otrzymać osoba, która:

 • uzyskuje przychód z umowy cywilnoprawnej (umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło);
 • nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych niż umowa cywilnoprawna;
 • przychód z umowy cywilnoprawnej w miesiącu przed tym, w którym składany jest wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, nie przekroczył 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Aby otrzymać postojowe i zwolnienie z ZUS-u należy wykonywać usługi w jednej z wymienionych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego branż,  czyli z zakresu:

 • działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej;
 • działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;
 • działalności technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych;
 • usług w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 • usług świadczonych na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach: w zakresie pozaszkolnych form edukacji lub przez przewodników muzeów.

Wniosek musi złożyć osoba, która wykonuje wskazaną wyżej  umowę, najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii. Zrobić to można elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Co z ZUS-em?

Wyżej wskazane osoby mogą również złożyć wniosek o zwolnienie zleceniodawcy z obowiązku obliczania, potrącania z dochodu i opłacania składek.

Wniosek może dotyczyć składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych należnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.

Osoby, które chcą skorzystać z tego prawa powinny zwrócić uwagę na to, czy:

 • umowa została zawarta między 1 stycznia 2021 r. a 31 marca 2021 r.;
 • łączny przychód uzyskany z wykonywania umów zlecenia na rzecz wszystkich zleceniodawców, w miesiącu przed tym, w którym został złożony wniosek nie przekracza 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału;
 • zleceniobiorca nie podlegał ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż wykonywanie umów zlecenia.

Zwolnienie przysługuje dla każdej umowy zlecenia do wysokości maksymalnej kwoty podstawy wymiaru tych składek (nie więcej niż w wysokości 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), gdy w każdym miesiącu od stycznia do kwietnia, umowa była wykonywana co najmniej 1 dzień.