Tarcza antykryzysowa to projekt, którego głównym celem jest pomoc podmiotom dotkniętym gospodarczymi skutkami epidemii koronawirusa. Dla kogo przewidziano pomoc? Jakie zmiany dla przedsiębiorców wprowadza?

Tarcza antyktyzysowa ma na celu utrzymanie miejsc pracy oraz zapewnienie płynności finansowej firm. Sejm przyjął ustawę określaną jako Tarcza Antykryzysowa 2.0, stanowiącą nieznaczną nowelizację dotychczasowych przepisów. Czeka ona jednak na czytanie w Senacie, które odbędzie się po Świętach Wielkanocnych, ok. 15 kwietnia. Warto więc poznać dotychczasowe założenia.

Kto może skorzystać z pomocy w ramach tarczy antykryzysowej i jakie są najważniejsze zmiany?

Z rozwiązań tarczy mogą skorzystać wszyscy, którzy odczują skutki kryzysu wywołanego przez epidemię COVID-19.Przewidziani są tu przede wszystkim: przedsiębiorcy, osoby samozatrudnione i pracownicy. Tarcza antykryzysowa przewiduje mnóstwo zmian, my jednak skupimy się na tych najważniejszych.

Zwolnienie z opłacania składek ZUS

O zwolnieniu z ZUS pisaliśmy już w tym artykule – przeczytaj go koniecznie!

Wypłata postojowego

Nowelizacja tarczy antykryzysowej przewiduje wydłużenie do 3 miesięcy wypłaty tzw. postojowego, tj. świadczenia w kwocie 2 tys. zł (właściwie 2.080 zł, czyli równowartość 80 proc. pensji minimalnej) dla osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych oraz samozatrudnionych. Świadczenie postojowe jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane, więc ta kwota jest kwotą netto. Wypłaty dokona ZUS, po złożeniu odpowiedniego wniosku.

Pożyczka dla przedsiębiorców

W ramach tarczy antykryzysowej starosta może udzielić jednorazowo pożyczki ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy. Pożyczka może być udzielona do wysokości 5 tys. zł. Tarcza 2.0. przewiduje pożyczkę dla przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników. Pożyczka będzie mogła zostać umorzona, jeśli działalność zostanie utrzymana przez 3 miesiące od otrzymania pożyczki.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości

Rada gminy może podjąć decyzję o zwolnieniu z podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zwolnienie obejmie przedsiębiorców, których płynność finansowa pogorszyła się w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Dla nich terminy rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., mogą zostać przedłużone do dnia 30 września 2020 r.

Odliczenie darowizn na przeciwdziałanie COVID-19

Od podstawy opodatkowania odliczymy darowizny przekazane od 1 stycznia do 30 września 2020 roku na przeciwdziałanie COVID-19. Odliczeniu będą podlegały kwoty:

  • 200% wartości darowizny przekazanej do 30 kwietnia 2020 roku,
  • 150% wartości darowizny przekazanej w maju 2020 roku,
  • 100% wartości darowizny przekazanej od 1 czerwca do 30 września 2020 roku.

Instytucje, na które można przekazać darowiznę podlegającą odliczeniu to: podmioty wykonujące działalność leczniczą, wpisane do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy o COVID-19, Agencja Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych, Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej.

Zmiany dotyczące opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Rozporządzeniem Rady Ministrów może ulec wydłużeniu termin opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, która na mocy bieżących przepisów jest uiszczana do 30 czerwca 2020 roku.

Wydłużenie terminu odstąpienia od umowy o imprezach i usługach turystycznych

Zmieniono procedurę odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania. Firma turystyczna, która anulowała imprezę turystyczną zobowiązana była do zwrotu klientowi pieniędzy w terminie 14 dni. Jeżeli odwołanie imprezy miało lub będzie miało miejsce z powodu epidemii COVID-19, termin zostanie wydłużony do 180 dni. Wpłacona zaliczka będzie mogła przybrać także postać pieniędzy lub voucherów przeznaczonych na poczet realizacji przyszłych imprez turystycznych w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć anulowana impreza turystyczna.

Zwolnienie z niektórych opłat abonamentowych

Wstrzymuje się pobieranie od przedsiębiorców opłat od zbiorowego zarządzania prawami autorskimi za korzystanie z utworów i opłat abonamentowych. Przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z opłat abonamentowych za każdy radioodbiornik czy telewizor w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej.

Zmiany dotyczące dotacji na żłobki, kluby dziecięce i opieki dla najmłodszych

Pomimo wstrzymania pracy żłobków, klubów dziecięcych lub dziennego opiekuna, otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa oraz środki z Funduszu Pracy na funkcjonowanie tych instytucji nie będą podlegały zwrotowi.

Zmiany w wypowiadaniu umowy najmu

Wprowadzone rozwiązania przewidują wydłużenie czasu obowiązywania umowy najmu do 30 czerwca 2020 roku (oczywiście, jeśli wynajmujący sobie tego życzy). Przepisy dotyczą zarówno lokali mieszkalnych, jak i gospodarczych. Najemca ma mieć zagwarantowaną wysokość czynszu wedle dotychczasowych stawek.

Przewidziane są jednak okoliczności, w których można rozwiązać umowę, a więc gdy najemca zalega z opłatami za użytkowanie lokalu za co najmniej jeden okres rozliczeniowy. W ustawie wymieniono pozostałe okoliczności.

Niniejszy tekst odnosi się do projekt ustawy aktualnego na dzień 10.04.2020 r.