Rząd przygotował kolejną tarczę dla przedsiębiorców – tym razem jest to tarcza 8.0. Od 28 lutego 2021 roku przedsiębiorcy z branż najbardziej dotkniętych epidemią COVID-19 mogą korzystać z kolejnych form wsparcia. 

W ramach tarczy 8.0 wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, przedsiębiorcy mogą się starać o:

  • dofinasowanie do wynagrodzeń pracowników,
  • świadczenie postojowe lub ponowne świadczenie postojowe,
  • dotację na pokrycie kosztów bieżącej działalności gospodarczej,
  • zwolnienie z opłacania składek ZUS.

W poszczególnych odcinkach cyklu „Pomoc z tarczy 8.0” będziemy omawiać kolejne rodzaje wsparcia. Dziś zajmiemy się dofinansowaniem do wynagrodzeń pracowników.

Dofinansowanie do wynagrodzeń

Dofinansowanie do wynagrodzenia jednego pracownika wynosi miesięcznie 2.000 zł, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy (czyli np. za 1/2 etatu przysługuje 1.000 zł) i jest przekazywane w miesięcznych transzach. Można je otrzymywać łącznie przez 3 miesiące, licząc od miesiąca złożenia wniosku.

Trzeba pamiętać, że taka pomoc nie przysługuje za miesiące, w których przedsiębiorca korzystał lub korzysta z innego rodzaju wsparcia w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników udzielonego w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Jeśli więc przedsiębiorca korzystał z tarczy 7.0, pomoc taką należy wliczyć do już uzyskanych kwot.

Ponadto, dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń osób zatrudnionych w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku i takich, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez GUS.

Kto może otrzymać wsparcie

W ramach Tarczy 8.0 wsparcie może otrzymać przedsiębiorca, który:

  • na dzień 30 listopada 2020 roku prowadził działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako rodzaj przeważającej działalności kodami: 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.A, 79.12.Z. (m.in. hotele, pola kempingowe, agenci i organizatorzy turystyki, działalność wspomagająca transport lotniczy),
  • przychód z tej działalności uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 roku,
  • do końca III kwartału 2019 roku terminowo uregulował zobowiązania podatkowe, składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy (wyjątkiem jest tu sytuacja, gdy przedsiębiorca posiada decyzję o rozłożeniu na raty, umorzeniu bądź odroczeniu tych zobowiązań),
  • nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości i nie jest wobec niego prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne.

Wnioski o przyznanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników mogą być składane do 31 marca 2021 roku, do Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy, wyłącznie w formie elektronicznej.

 

— Podoba Ci się ten wpis? —

Postaw mi kawę na buycoffee.to