Czy wiesz, że możesz starać się o dofinansowanie do wynagrodzeń Twoich pracowników i to nawet w kwocie 2.520 zł na jedną osobę? To kolejny rodzaj pomocy dla przedsiębiorców dotkniętych obostrzeniami związanymi z pandemią COVID-19.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Jeśli nie korzystałeś z tego rodzaju wsparcia w 2020 r., to nadal masz szansę. Podstawowym kryterium,  zgodnie z art. 15 zzb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych, jest oczywiście spadek obrotów spowodowany pandemią koronawirusa (a nie innymi okolicznościami).

Obroty powinny wykazywać wartość co najmniej 30% niższą niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Spadek obrotów liczony jest w okresach dwumiesięcznych. Wystarczy porównać ze sobą dwa miesiące z 2020 lub 2021 roku do analogicznego okresu  w roku poprzednim. Nie musi być to dokładnie miesiąc kalendarzowy – wystarczy 30 kolejno po sobie następujących dni. Spadek obrotów jest rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.

Drugim wymogiem jest niezaleganie w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 roku. Ponadto trzeba posiadać status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy i nie mogą istnieć przesłanki, że firma może znaleźć się w stanie upadłości.

W ustawie nie wskazano limitu pracowników, których można zgłosić do otrzymania dofinansowania. Ważne jednak, że przez okres otrzymywania pomocy z urzędu pracy nie można zwolnić pracowników, na których wynagrodzenia otrzymamy dofinansowanie. Z kolei to, jak duże dofinansowanie otrzymamy, zależy od wysokości spadków jakie zanotowaliśmy.

  • Jeśli zaliczymy spadek obrotów o co najmniej 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, możemy liczyć na pomoc w wysokości 1.400 złotych miesięcznie.
  • Jeśli obroty spadną o co najmniej 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia wówczas przysługuje nam 1.960 złotych.
  • Gdy spadek będzie bardzo duży, o co najmniej 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia, możemy otrzymać 2.520 złotych miesięcznie.

Pomoc można otrzymywać przez okres do 3 miesięcy. Jeden wniosek może obejmować od razu trzy miesiące, albo co miesiąc możemy składać nowe pismo.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników można złożyć elektronicznie lub pisemnie do Powiatowego Urzędu Pracy. Na dzień dzisiejszy (01.2021 r.) należy złożyć wniosek nie później niż do 10 czerwca 2021 r. Korzystając z formy elektronicznej należy posiadać profil zaufany.

Trzeba pamiętać, że uzyskane dofinansowanie podlega zwrotowi tylko w szczególnych przypadkach. Pomoc trzeba będzie zwrócić, jeżeli zwolnimy pracownika, na którego otrzymaliśmy dofinansowanie, zamkniemy działalność gospodarczą, a także gdy zafałszujemy spadek obrotów.

Uwaga! Z pomocy mogą skorzystać tylko ci przedsiębiorcy, którzy nie skorzystali z niej w roku ubiegłym.