Prowadzisz działalność gospodarczą? A może pracujesz na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia? Wiedz, że jeżeli straciłeś dochody z powodu pandemii koronawirusa, to przysługuje Ci tzw. postojowe. Tarcza antykryzysowa umożliwia Ci uzyskanie pomocy z budżetu państwa.

Kwoty, jakie można otrzymać jako postojowe w ramach tarczy antykryzysowej nie są oszałamiające, ale w tak trudnych czasach każdy wpływ na konto się liczy.

Warunki wypłaty postojowego dla osób na umowie cywilnoprawnej

Osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło) mogą otrzymać 2.080 zł netto, w przypadku, gdy umowa nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji w związku z pandemią koronawirusa (nowelizacja ustawy zakłada wydłużenie wypłaty świadczenia do 3 miesięcy). Może to dotyczyć np. przestoju w restauracji, na budowie, w zakładzie fryzjerskim, czy też braku możliwości wykonania instalacji w domu klienta.

Aby ubiegać się o wypłatę świadczenia postojowego musisz spełnić następujące warunki:

 • nie możesz wykonywać czynności opisanych w umowie cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności;
 • umowa cywilnoprawna musi (musiała) być zawarta przed 1 lutego 2020 r.;
 • Twój przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc składania wniosku nie przekroczył kwoty 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, czyli 15.681 zł;
 • nie posiadasz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych (np. umowy o pracę);
 • mieszkasz na terytorium Polski i posiadasz obywatelstwo RP lub prawo czasowego/stałego pobytu na terytorium Polski.

W przypadku, gdy suma przychodów ze wszystkich umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc składania wniosku nie przekracza 1.299,99 zł (czyli mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia), to świadczenie postojowe przysługuje Ci w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Ważna uwaga. Odpowiedni wniosek składa Twój zleceniodawca bądź zamawiający wykonanie dzieła, zatem musisz go poinformować, że chciałbyś skorzystać z tej formy pomocy, a także dostarczyć mu oświadczenie o braku podlegania przez Ciebie ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu i o kwocie przychodów z innych umów.

Jeżeli zawarłeś więcej niż jedną umowę, każdy zleceniodawca lub zamawiający składa wniosek odrębnie dla każdej umowy. Dołącza do niego również  kopię umowy cywilnoprawnej, a sam wniosek można złożyć drogą elektroniczną, pocztą lub w oddziale ZUS, nawet bez kontaktu z pracownikiem. Jeśli wszystko będzie w porządku, na Twoim koncie pojawi się świadczenie. Od decyzji odmownej, która jest przesyłana elektronicznie lub pocztą, można odwołać się do sądu za pośrednictwem ZUS-u, pisemnie w terminie miesiąca od dnia otrzymania decyzji.

Możliwość złożenia wniosku istnieje przez cały okres trwania stanu epidemii, a także w terminie 3 miesięcy od jego zniesienia.

Warunki wypłaty postojowego dla samozatrudnionych

Samozatrudnieni, a więc osoby prowadzące działalność gospodarczą jako osoby fizyczne, mogą otrzymać pomoc w kwocie 2.080 zł lub 1.300 zł netto (w nowelizacji ustawy – nawet przez 3 miesiące). Muszą jednak wykazać, że utrata przychodów jest następstwem przestoju wywołanego pandemią koronawirusa.

Kwotę 2080 zł netto otrzymasz, jeżeli:

 • rozpocząłeś prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 r., a przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożeniem wniosku o postojowe był o co najmniej 15 proc. niższy od przychodu w poprzednim miesiącu;
 • nie przekroczyłeś kwoty 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 15.681 zł.
 • nie posiadasz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych (np. umowy o pracę);
 • mieszkasz na terytorium Polski i posiadasz obywatelstwo RP lub prawo czasowego/stałego pobytu na terytorium Polski.

Możliwe jest też uzyskanie świadczenia postojowego, gdy działalność rozpocząłeś przed 1 lutego 2020 r. i zawiesiłeś ją po 31 stycznia 2020 r., a przychód uzyskany w miesiącu przed złożeniem wniosku nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Kwotę 1.300 zł netto otrzymasz, jeżeli:

 • rozliczasz się kartą podatkową i jesteś zwolniony z opłacania podatku VAT;
 • nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych;
 • mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub ma prawo czasowego/stałego pobytu na terytorium RP.

W tej sytuacji sam składasz odpowiedni wniosek do ZUS, najlepiej przy pomocy platformy usług elektronicznych ZUS. Możesz też dokument wysłać pocztą lub bezpośrednio w ZUS, najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym zniesiono stan epidemii.

Kwestie rozpatrzenia wątpliwości czy procedura odwoławcza od decyzji odmownej są takie same jak w przypadku osób świadczących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Nowe przepisy obowiązują od 1 kwietnia. 7 kwietnia rząd przyjął projekt rozszerzenia tarczy antykryzysowej, a ten trafił do parlamentu. Zapowiadane są kolejne rozszerzenia specustawy.