Czy można otrzymać ponowne świadczenie postojowe? Jest szansa! Jeżeli jesteś przedsiębiorcą działającym w branży szczególnie dotkniętej przez obostrzenia antycovidowe, przysługują Ci dodatkowe pieniądze.

Dodatkowe środki przyznano na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.

Świadczenie postojowe możesz otrzymać jednorazowo lub dwukrotnie, ale tylko wtedy, gdy Twoja działalność na dzień 30 listopada 2020 r. mieściła się w PKD wskazanym pod tym linkiem. „Przynależność” do uprawnionego PKD ZUS oceni na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON według stanu na 30 listopada 2020 r. Zatem zmiana rodzaju działalności po tym terminie nie spowoduje, że otrzymasz świadczenie (jeśli wg poprzedniego PKD Ci nie przysługiwało).

Jakie warunki trzeba spełnić?

Ponowne świadczenie postojowe otrzymasz jeśli:

  • masz przestój w prowadzeniu działalności gospodarczej w następstwie pandemii COVID-19,
  • przychód z prowadzonej działalności, który uzyskałeś w jednym z dwóch miesięcy przed miesiącem, w którym będziesz składał wniosek powinien być niższy o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego,
  • nie posiadasz innego tytułu do ubezpieczeń, chyba że podlegasz ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • otrzymałeś choć jedno świadczenie postojowe na podstawie wniosku RSP-D albo RSP-DB.

Świadczenia nie otrzymają osoby, które:

  • spełniają kryteria kwalifikujące do objęcia lub już są objęte postępowaniem upadłościowym,
  • otrzymują pomoc na ratowanie, której nie spłaciły lub pomoc na restrukturyzację i nadal podlegają restrukturyzacji.

Podmioty inne niż mikro i mali przedsiębiorcy, nie mogą na dzień 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku o ponowne świadczenie postojowe zalegać z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy. Wyjątek stanowi sytuacja, jeśli na 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku o ponowne świadczenie postojowe mają zawartą z ZUS umowę o rozłożenie na raty należności z tytułu składek i nie podlega ona rozwiązaniu.

Co powinien zawierać wniosek?

We wniosku o świadczenie postojowe oprócz sytuacji ekonomicznej i uzyskanej już pomocy publicznej związanej z zapobieganiem skutkom COVID-19, należy podać wielkość podmiotu (mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca, inny przedsiębiorca), powiązanie z innymi przedsiębiorcami, datę utworzenia podmiotu, formę prawną podmiotu, informację czy otrzymałeś pomoc na ratowanie, której nie spłaciłeś, lub pomocy na restrukturyzację, której nadal podlegasz oraz informację czy otrzymałeś już pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19. We wniosku powinieneś podać też nr rachunku bankowego na który ma być przelane świadczenie.

Wniosek  (RSP-DD7) składany musi być wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Możemy go złożyć od 01.02.2021 r. Data końcowa nie jest dokładnie określona, ale musi to być najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Informacja o wypłaconej kwocie świadczenia i wysokości udzielonej pomocy publicznej zostanie umieszczona na koncie PUE ZUS lub wysłana pocztą. Oczywiście zauważysz też wpływ środków na podane konto.

W razie decyzji odmownej masz prawo odwołać się na piśmie do sądu (za pośrednictwem ZUS-u), w ciągu miesiąca od dnia, w którym otrzymasz decyzję.

Na ile można liczyć?

Świadczenie postojowe, podobnie jak poprzednio, wynosi 2.080 zł. – to 80% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r. (2.600 zł × 80%). Ze względu na jego socjalny charakter świadczenie nie podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu.

W przypadku zleceniobiorców, których przychód z umów cywilnoprawnych nie przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia (1.300 zł), świadczenie postojowe ma być sumą wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych.

Z kolei osoby prowadzące działalność i rozliczające się w formie karty podatkowej, które korzystały ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług, otrzymają ze względu na brak możliwości weryfikacji osiąganego przychodu świadczenie postojowe w wysokości 50% najniższego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r. (1.300 zł).

Fot. Marcin Pietraszek