Mniej zarabiający przedsiębiorcy, podobnie jak w latach ubiegłych, mają prawo do korzystania z tzw. małego ZUS plus, czyli składek opłacanych od dochodu. Przedsiębiorca, który w 2021 roku korzystał z ulgi mały ZUS plus, jeśli nadal spełnia warunki, nie musi dokonywać przerejestrowania.

Ma to zapewne związek z nowym obowiązkiem składania comiesięcznego druku ZUS DRA do ZUS-u.

Dla kogo mały ZUS plus?

Najprościej rzecz ujmując mały ZUS plus to składki liczone od dochodu. W tej formie ulga zaczęła obowiązywać od lutego 2020 roku. Warunkiem jest oczywiście określony limit zarobków przedsiębiorcy. Za poprzedni rok kalendarzowy prowadzący firmę nie mógł osiągnąć przychodów większych niż 120.000 zł.  

Jeżeli przychody nie przekroczyły tej kwoty, prowadzący firmę może opłacać składki od indywidualnie określonej podstawy, której bazą jest osiągnięty dochód. Trzeba jednak spełniać jeszcze kilka kryteriów. Mianowicie, nie wolno:

  • wykonywać działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, względem którego przed dniem rozpoczęcia działalności w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym chcący skorzystać z małego ZUS plus wykonywał (w ramach umowy o pracę) czynności wchodzące w zakres tej nowej działalności;
  • w poprzednim roku prowadzić działalności gospodarczej krócej niż przez 60 dni;
  • rozliczać się za pomocą karty podatkowej oraz jednocześnie być zwolnionym z podatku VAT;
  • wykorzystać już limit obowiązywania ulgi mały ZUS lub mały ZUS plus (okresy tych ulg sumują się). Limit ten wynosi w sumie 36 miesięcy.

Podstawa wymiaru składek mały ZUS plus

Wzór na podstawę wymiaru składek ZUS na rok 2022 przy uldze mały ZUS plus jest zawarty w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Oblicza się go następująco:

  • roczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym ÷ liczbę dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym x 30.
  • Następnie wynik działania zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku do pełnych liczb. Powyżej 0,5 w górę, poniżej 0,5 – w dół.
  • Tak otrzymaną liczbę przemnaża się przez stały współczynnik 0,5. Wynik trzeba znów zaokrąglić do pełnych groszy.

Zgłoszenie do małego ZUS plus

Przedsiębiorca, który w 2021 roku korzystał z ulgi mały ZUS plus, spełniający nadal warunki do korzystania z niej w 2022 roku (o ile nie wykorzystał już limitu 36 miesięcy) – nie musi dokonywać przerejestrowania.

Natomiast ci, którzy w roku poprzednim opłacali standardowe składki lub którym skończył się okres obowiązywania ulgi preferencyjny ZUS, muszą dokonać przerejestrowania na składki od dochodu (mały ZUS plus), jeśli oczywiście spełniają warunki i chcą skorzystać z ulgi.

W tym celu trzeba wyrejestrować się w ZUS-ie składając ZUS ZWUA. Następnie należy ponownie zarejestrować się z wykorzystaniem formularzy ZUS ZUA/ZZA. Zgłoszenie powinno zawierać kod tytułu ubezpieczeń 05 90 lub 05 92.

Formalności te należy załatwić maksymalnie do 31 stycznia 2022 roku.

W sytuacji, gdy posiadamy warunki do przystąpienia do tej ulgi w trakcie trwania  roku, można dokonać przerejestrowania na kod 05 90/05 92 w ciągu 7 dni od momentu zmiany obowiązku ubezpieczeniowego.

Pamiętaj o ZUS DRA

W związku z wejściem w życie przepisów Polskiego Ładu, od stycznia 2022 przedsiębiorcy mają obowiązek składania deklaracji ZUS DRA co miesiąc. Korzystający z małego ZUS plus zobowiązani są do przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dokumentów rozliczeniowych ZUS DRA cz. II.

Zmieniły się też terminy zarówno składania dokumentów, jak i opłaty składek. Od 2022 r. mamy czas do 20. dnia miesiąca, następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy (a nie jak wcześniej – do 10.).