Tylko do 27 maja 2021 r. trwa nabór wniosków do konkursu „Internacjonalizacja MŚP”. Głównym celem projektu jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług.

Konkurs jest finansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. W programie mogą uczestniczyć tylko firmy działające na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Kto może otrzymać pomoc?

Środki przeznaczone są na dofinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług. O pomoc mogą się starać mikro, mali i średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę lub oddział w wyżej wymienionych województwach.

Do konkursu należy zgłaszać projekty wspierające przedsiębiorcę w określeniu jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.

Startująca w konkursie firma musi tworzyć chociaż jeden towar lub usługę które można wprowadzić na przynajmniej jednym nowym rynku zagranicznym.

Przeznaczenie dofinansowania

Środki z projektu można otrzymać na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem do wprowadzenia produktu na rynki zagraniczne. Zaliczają się tu np.

  • koszty usług doradczych,
  • koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych,
  • koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów,
  • koszty nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 800 tys. – w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii albo 550 tys. zł – w przypadku wybrania wyłącznie rynków z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. Całkowity budżet konkursu wynosi 50 mln. zł.

Bardziej szczegółowe informacje znajdują się na stronie konkursu.


Listę wszystkich dostępnych programów znajdziesz w tym artykule.