Postojowe i dopłaty do wynagrodzeń pracowników to nie jedyna pomoc na jaką mogą liczyć mali i średni przedsiębiorcy. Dostępna jest także dotacja przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej.

Dotacja z Tarczy 8.0. przeznaczona jest na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców. Udzielana jest w wysokości do 5.000 zł.

W ustawie o podatku dochodowym brak jest definicji bieżących kosztów działalności gospodarczej. Akt określa jedynie koszty uzyskania przychodów, a więc te wydatki, które przedsiębiorca ponosi w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania/zabezpieczenia źródła przychodów.

Trochę szersze wskazówki daje ustawa o rachunkowości, choć i tu nie ma ścisłego określenia kosztów bieżących. Najogólniej rzecz ujmując bieżące koszty działalności to wszelkie wydatki i  opłaty, jakie przedsiębiorca ponosi – zarówno bezpośrednio jak  i pośrednio – w związku z prowadzoną działalnością.

Dla kogo?

Dotacja przysługuje dwukrotnie mikroprzedsiębiorcy albo małemu przedsiębiorcy, który spełnia następujące warunki :

  • na dzień 30 listopada 2020 roku prowadził działalność gospodarczą oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności kodami: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 91.02.Z, (m.in. sprzedaż detaliczna odzieży, obuwia, wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, wyrobów tekstylnych oraz innych wyrobów – prowadzona na straganach i targowiskach).
  • nie zawiesił działalności na okres obejmujący dzień 30 listopada 2020 roku,
  • przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 roku.

Dotacja przysługuje trzykrotnie mikroprzedsiębiorcy albo małemu przedsiębiorcy, który:

  • na dzień 30 listopada 2020 roku prowadził działalność gospodarczą oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności kodami: 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, (m.in. transport, działalność obiektów turystycznych, punktów ksero, firm szkoleniowych, pozaszkolne zajęcia dla dzieci), 86.10.Z (w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej), 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z (m.in. działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej, działalność fizjoterapeutów, paramedyczna),
  • nie zawiesił działalności na okres obejmujący dzień 30 listopada 2020 roku,
  • uzyskał przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r.

Trzeba pamiętać, że w sytuacji, gdy dotacja została udzielona na podstawie wniosku, w którym wskazano miesiąc, w którym nastąpił spadek przychodów, ten sam miesiąc nie może zostać wskazany we wniosku o kolejną dotację.

Przyznanie dotacji w Tarczy 8.0 jest niezależne od dotacji przyznawanych na podstawie Tarczy 6.0. Jeżeli jednak przedsiębiorca skorzystał z dotacji na podstawie Tarczy 7.0, to liczba dotacji, o które może wystąpić w Tarczy 8.0 zostanie pomniejszona.

Kiedy należy zwrócić dotację?

Co do zasady dotacja nie podlega zwrotowi pod warunkiem, że przedsiębiorca nie zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji.

Niestety, istnieją też sytuacje, gdy konieczny będzie zwrot dotacji.  Stanie się tak, gdy przedsiębiorca wydatkował pomoc niezgodnie z przeznaczeniem, dlatego warto ustalić, co jest kosztem prowadzenia działalności gospodarczej (nie będą to na pewno wydatki osobiste, nawet na tak ważne rzeczy jak czynsz czy jedzenie). Starosta może przeprowadzić kontrolę wobec podmiotów, którym udzielono dotacji, w okresie 3 lat liczonych od dnia udzielenia dotacji.

Dobra wiadomość jest taka, że przychód z tytułu udzielonej dotacji nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, zatem nie ujmujemy go w zeznaniu rocznym i nie opodatkowujemy.

Wniosek o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej należy składać elektronicznie, do 31 maja 2021 roku, do powiatowego urzędu pracy (PUP) właściwego ze względu na swoją siedzibę, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora PUP.

 

— Podoba Ci się ten wpis? —

Postaw mi kawę na buycoffee.to