Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje do 250 tys. zł na aktywizację mieszkańców wsi i niewielkich miast w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW). Właśnie przedłużyła termin składania wniosków.

Oddziały regionalne agencji będą je przyjmować do 31 maja 2022r.

Dla kogo wsparcie?

O pozyskanie środków finansowych mogą starać się:

  • Rolnicy, ich małżonkowie lub domownicy, którzy chcą rozpocząć prowadzenie działalności pozarolniczej.
  • Beneficjenci, którzy co najmniej 2 lata wcześniej zawiesili bądź zakończyli działalność rolniczą, ale chcą ją wznowić.
  • Osoby, które chcą rozszerzyć ofertę swojej firmy o nowy rodzaj usług znajdujących się w wykazie rodzajów działalności objętych wsparciem.

Aby otrzymać dofinansowanie, należy spełnić wymagania programu, a mianowicie:

  • posiadać ubezpieczenie w KRUS w pełnym zakresie, nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy;
  • gospodarstwo ubiegającego się o wsparcie powinno być położone na terenie gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej – z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców – lub gminy miejskiej – z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców.

Dofinansowanie dostaną także ci, którym nie zostały przyznane płatności obszarowe. Ze wsparcia mają prawo skorzystać także osoby, które ubiegały się o pomoc dotyczącą różnicowania działalności w kierunku nierolniczym w poprzednim okresie programowania. Czyli w latach 2007-2013.

Na ile można liczyć?

Wysokość wsparcia jest uzależniona od ilości przewidzianych miejsc pracy.  Za utworzenie jednego miejsca pracy przysługuje dotacja  w wysokości 150 tys. zł. Przy dwóch stanowiskach, wsparcie wzrasta do 200 tys. zł, a przy trzech – do 250 tys. zł.

Pomoc ma być wypłacana w dwóch ratach. Pierwsze 80% można otrzymać w przypadku spełnienia warunków określonych w wydanej decyzji o przyznaniu pomocy. Na ich spełnienie świadczeniobiorcy przysługuje 9 miesięcy liczone od dnia otrzymania decyzji.

Pozostałe 20 % wpłynie na konto po rozliczeniu biznesplanu. Nie później niż do 2 lat od wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do 31 sierpnia 2025 r.

Jaka działalność otrzyma dofinansowanie?

Katalog rodzajów działalności, na które można otrzymać finansowanie, jest bardzo szeroki. W wykazie to ponad 400 pozycji. Znalazły się tam między innymi: naprawa pojazdów samochodowych, budownictwo, fryzjerstwo, rzemiosło, rękodzielnictwo, prowadzenie obiektów turystycznych, usługi cateringowe, opieka nad dziećmi, osobami starszymi bądź niepełnosprawnymi. Pomoc otrzymamy też na świadczenie usług weterynaryjnych, informatycznych, architektonicznych, inżynierskich, księgowych, audytorskich czy technicznych.

Pełna listę działalności objętych wsparciem znajduje się pod tym adresem. Dokumenty należy dostarczać osobiście do oddziałów, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysyłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej. Osoby, które spełnią warunki, otrzymają wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW).