Jeśli potrzebujesz pieniędzy na poprawę bezpieczeństwa w Twojej firmie, nowa inicjatywa ZUS jest dla Ciebie! W konkursie mogą wziąć udział zarówno mali, jak i duzi przedsiębiorcy, a do rozdania jest całkiem pokaźna kwota.

W konkursie ZUS zostaną wybrane projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.

Ile można otrzymać?

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w 2022 r. wynosi 75.000.000 zł. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu jest uzależniona od liczby osób, za które wnioskodawca opłaca składki na ubezpieczenia społeczne na dzień złożenia wniosku.

Mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób mogą otrzymać dofinansowanie 90% projektu w maksymalnej kwocie 140.000 zł. Małe przedsiębiorstwo zatrudniające od 10 do 49 osób może liczyć na 80% dofinansowania w maksymalnej kwocie 210.000 zł. Średni pracodawca, zatrudniający od 50 do 249 osób, otrzyma pomoc na 60% projektu w maksymalnej kwocie 340.000 zł , a duży (z załogą powyżej 250 osób) może się starać o sfinansowanie 50% projektu w maksymalnej wysokości 500.000 zł. Minimalna kwota dofinansowania, o którą może ubiegać się Wnioskodawca, wynosi 5.000 zł.

Stwórz projekt działań

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 • środki ochrony indywidualnej.

Warunki udziału w konkursie

Do konkursu może przystąpić płatnik składek, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
 • nie zalega z opłacaniem podatków;
 • nie znajduję się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Szczegółowe warunki konkursu znajdziesz tutaj.

Wniosek (wraz z załącznikami) należy złożyć wyłącznie elektronicznie za pomocą strony prewencja.zus.pl. Dokument musi posiadać liczbę kontrolną i być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób zwizualizowany. Termin składania wniosków to tylko miesiąc.

Dokumenty możesz wysłać od 1 do 30 czerwca 2021 r. Wyniki konkursu zostaną podane do 31 grudnia 2021 r.