Rozpoczynając działalność gospodarczą przedsiębiorca często szuka finansowego wsparcia. Chętnie korzystamy z dotacji, zwłaszcza, że po spełnieniu pewnych warunków nie trzeba ich zwracać. Co jednak z tak zdobytymi pieniędzmi w sytuacji, gdy musimy działalność gospodarczą zawiesić?

Aby dotacja był bezzwrotna, działalność gospodarczą zwykle należy prowadzić przez co najmniej rok.

Kiedy można skorzystać z dotacji

Przyjrzymy się tu najpopularniejszej dotacji, tej z której korzystamy często rozpoczynając działalność gospodarczą. Starosta, może przyznać bezrobotnemu, z Funduszu Pracy (za pośrednictwem urzędu pracy), jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Obejmują one m.in. pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Szczegółowe zasady dotyczące tej formy pomocy zostały opisane w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Aktem prawnym uzupełniającym jest tu rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Najczęściej Powiatowe Urzędy Pracy mają własny wewnętrzny regulamin przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Aby dotacja była bezzwrotna, otrzymujący ją przedsiębiorca musi:

  • prowadzić działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy (i nie zawieszać działalności gospodarczej w tym okresie);
  • nie podejmować zatrudnienia w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Coraz więcej firm zawiesza działalność

Zdarza się jednak, że wystąpią okoliczności, przez które decydujemy się na zawieszenie działalności gospodarczej. Może tak się zdarzyć, gdy np. otrzymujemy propozycję intratnej posady lub działalność nie przynosi spodziewanych zysków.

W I kwartale 2022 roku liczba próśb o zawieszenie działalności wzrosła o ponad 46% w stosunku do roku ubiegłego. Do CEIDG wpłynęło prawie 89,5 tys. wniosków o zawieszenie działalności (I kwartał – ok. 38 tys., II – 25,7 tys., III – 25,8 tys.).

Wielu ekspertów twierdzi, że takie wnioski są skutkiem wprowadzenia Polskiego Ładu. Dużo osób prowadzących działalność gospodarczą nie wytrzymało nowych obciążeń fiskalnych. Do tego doszła niełatwa sytuacja gospodarcza. Nie pomogła oczywiście wojna na Ukrainie, zamykając rynki osobom prowadzącym działalność w tym rejonie oraz utrudniając dostępność towarów.

Gdy sytuacja zmusza do zawieszenia prowadzenia firmy

Generalnie z przepisów wynika, że przedsiębiorca, który otrzymał dotację musi prowadzić działalność gospodarczą przez minimum 12 miesięcy. Jednak w określonych przypadkach może ją zawiesić. Ale uwaga: TYLKO w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID 19, w związku z wystąpieniem tego stanu. A więc jeśli uzyskasz dotację i nastąpią obostrzenia związane z pandemią, to wówczas będziesz mógł zawiesić działalność, jednak nie dłużej niż na 6 miesięcy.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii koniec stanu epidemii w Polsce nastąpił 16 maja 2022 r. Został on zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego.

A więc jedyną furtką na zawieszenie działalności i niezwracanie dotacji jest wystąpienie okoliczności związanych z obostrzeniami odnośnie COVID-19. Obecnie dość trudno o takie przesłanki. Wystąpią one w sytuacji, gdy np. handlujemy z Chinami lub innym obszarem, który wprowadził restrykcje i przez to ograniczył lub uniemożliwił prowadzenie wymiany handlowej. Czasem brak komponentów sprowadzanych z takich krajów również będzie słusznym powodem.

Natomiast warto pamiętać, że okres, na który zawieszamy działalność nie wlicza się do tych 12 miesięcy w trakcie których musimy działać gospodarczo. Tak więc jeśli umowa obowiązywała np. do listopada 2023 r., a my zawieszamy działalność na 3 miesiące, to te 3 miesiące trzeba „odpracować”. Okres umowy przeciągnie się w tym wypadku do lutego 2024 r.

Jeśli zawieszenie działalności gospodarczej następuje z innych przyczyn, to niestety pieniądze z dotacji trzeba będzie zwrócić.